N A T J E Č A J za obavljane poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA (m/ž) – na određeno, do povratka s bolovanja, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sisak Novi raspisuje

N A T J E Č A J
za obavljane poslova radnog mjesta

ODGOJITELJ/ICA (m/ž) – na određeno, do povratka s bolovanja, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice (m/ž) su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
• završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima. Položen stručni ispit.

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. kratak životopis i zamolbu,
2. presliku diplome,
3. preslika uvjerenja/ diplome o položenom stručnom ispitu
4. presliku domovnice,
5. elektronički zapis staža sa HZMO-a,
6. uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci.
7. potvrda o zdravstvenoj sposobnosti

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom ˝za natječaj za izbor odgojitelja/ice – ne otvarati˝, na adresu: Dječji vrtić Sisak Novi, Hrvatskog narodnog preporoda 33, 44010 Sisak Caprag.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja putem web stranice vrtića.
Natječaj je otvoren od 20.11.2018. do 28.11.2018. godine.