N A T J E Č A J za obavljane poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA – na neodređeno, puno radno vrijeme, 2 izvršitelja/ice

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sisak Novi raspisuje

N A T J E Č A J
za obavljane poslova radnog mjesta

ODGOJITELJ/ICA – na neodređeno, puno radno vrijeme, 2 izvršitelja/ice

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
• završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima. Položen stručni ispit.

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. kratak životopis i zamolbu
2. presliku diplome
3. presliku uvjerenja/diplome o položenom stručnom ispitu
4. presliku domovnice
5. elektronički ispis staža sa HZMO-a
6. uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci
7. potvrda o zdravstvenoj sposobnosti

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom ˝za natječaj za izbor odgojitelja/ice – ne otvarati ˝, na adresu: Dječji vrtić Sisak Novi, Hrvatskog narodnog preporoda 33, 44100 Sisak Caprag.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja putem web stranice vrtića.
Natječaj je otvoren od 11.12.2018. do 19.12.2018. godine.