N A T J E Č A J za obavljane poslova radnog mjesta RAVNATELJ/ICA – na određeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sisak Novi, Sisak raspisuje

N A T J E Č A J
za obavljane poslova radnog mjesta

RAVNATELJ/ICA – na određeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti: za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 4 godine.

Uz prijavu je potrebno priložiti:
– životopis i zamolbu
– presliku osobne iskaznice
– diplomu o stečenoj stručnoj spremi
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu
– uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 30 dana
– domovnicu
– elektronički ispis staža sa HZMO-a
– potvrda o zdravstvenoj sposobnosti

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Prijave dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom ˝za natječaj za izbor ravnatelja/ice – ne otvarati ˝, na adresu: Dječji vrtić Sisak Novi, Hrvatskog narodnog preporoda 33, 44100 Sisak Caprag.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Rok u kojem će kandidati biti obaviješteni o izboru je do 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Natječaj je otvoren od 22.11.2018. do 30.11.2018. godine.