N A T J E Č A J za obavljane poslova radnog mjesta SPREMAČ/ICA – na neodređeno, puno radno vrijeme, 2 izvršitelja/ice

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sisak Novi raspisuje

N A T J E Č A J
za obavljane poslova radnog mjesta

SPREMAČ/ICA – na neodređeno, puno radno vrijeme, 2 izvršitelja/ice

Uvjeti za radno mjesto spremač/ice su: čl. 8 Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću i čl. 22 Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i i sistematizaciji radnih mjesta Dječjeg vrtića Sisak Novi
• nkv, završena osnovna škola
• 6 mjeseci radnog iskustva u predškolskoj ustanovi

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. kratak životopis i zamolbu
2. presliku svjedodžbe
3. presliku domovnice
4. elektronički ispis staža sa HZMO-a
5. uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci.
6. potvrda o zdravstvenoj sposobnosti

Pravo na prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima dokazuje se odgovarajućim aktom nadležnog državnog tijela koje odlučuje o pravima iz tog Zakona.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom na adresu: Dječji vrtić Sisak Novi, Hrvatskog narodnog preporoda 33, 44100 Sisak Caprag.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Vrtića.
Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Vrtića 11.12.2018. i traje do 19.12.2018.