N A T J E Č A J za obavljanje poslova radnog mjesta   ODGOJITELJ/ICA (m/ž) – na određeno, zamjena za rodiljni dopust,  puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sisak Novi raspisuje

N A T J E Č A J za obavljanje poslova radnog mjesta   ODGOJITELJ/ICA (m/ž) – na određeno, zamjena za rodiljni dopust,  puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice (m/ž) su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
• završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima. Položen stručni ispit.

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. kratak životopis i zamolbu,

 1. presliku diplome,
  3. preslika uvjerenja/ diplome o položenom stručnom ispitu
  4. presliku domovnice,
  5. elektronički zapis staža sa HZMO-a,
 2. uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci.
  7. potvrda o zdravstvenoj sposobnosti

  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
  Prijave dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom ˝za natječaj za izbor odgojitelja/ice – ne otvarati˝, na adresu: Dječji vrtić Sisak Novi, Hrvatskog narodnog preporoda 33, 44010 Sisak Caprag.
  Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
  Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja putem web stranice vrtića.

Natječaj je otvoren od 15.01.2019. do 23.01.2019. godine.