N A T J E Č A J za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA – na određeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, za period od 6 mjeseci

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sisak Novi raspisuje
 
 
N A T J E Č A J
za obavljanje poslova radnog mjesta
 
ODGOJITELJ/ICA – na određeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, za period od 6 mjeseci
 
Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
• završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima. Položen stručni ispit.
 
Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:


1. kratak životopis i zamolbu

2. presliku diplome

3. presliku uvjerenja/diplome o položenom stručnom ispitu

4. presliku domovnice

5. elektronički ispis staža sa HZMO-a

6. uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci

7. potvrda o zdravstvenoj sposobnosti


 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju na temelju posebnog propisa ili Zakona mogu se pozvati na to pravo, te su dužne dostaviti  pravovaljani dokaz kojim dokazuju da tu prednost ostvaruju.
Prijave dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom ˝za natječaj za izbor odgojitelja/ice ˝, na adresu: Dječji vrtić Sisak Novi, Hrvatskog narodnog preporoda 33, 44100 Sisak Caprag.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja putem web stranice vrtića.

Natječaj je otvoren od 19.02.2019. do 27.02.2019. godine.